Stadgar Lärande utan gränser

Gäller från och med 3 maj 2019
§1.
Organisation
Lärande utan gränser/Global Learning, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
organisation. Lärande utan gränsers arbete bygger på individuellt och/eller gruppmedlemskap.
§2
Syfte
Att vara en samlande kraft för att stärka engagemanget för globala utvecklingsfrågor hos
individer/grupper/organisationer verksamma inom utbildningssektorn. Att utveckla och stödja
arbetet med konkreta projekt med fokus på formellt och informellt lärande globalt.
§3
Medlemskap
Föreningen är öppen för individer, grupper och organisationer som bedriver, eller är intresserade
av, utvecklingssamarbete med fokus på utbildning/lärande. Medlemskap beviljas av
medlemsmöte, av styrelsen eller av lokal arbetsgrupp
§4
Verksamhetsår Föreningens verksamhet löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.
§5
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för kommande år fastställs av årsmötet och skall erläggas under det aktuella
verksamhetsårets första sex månader.
§7
Medlemsmötet
Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har yttrande-, förslagsoch rösträtt. Yttrande och förslagsrätt har även den medlemsmötet beslutar att ge sådan rätt.
Minst två medlemsmöten skall hålla per år. Ett av dessa utgör föreningens årsmöte.
§8
Årsmötet
Årsmöte hålls före maj månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Öppnande
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
5. Fastställande av dagordning.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
9. Inval av nya medlemmar.
10. Motioner.
11. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget.
12. Val av ordförande.
13. Val av kassör.
14. Val av övriga medlemmar i styrelsen.
15, Val av suppleanter i styrelsen.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Fastställande av medlemsavgifter.
18. Övriga frågor.
19. Avslutande
§8.
Kallelser och
motioner
Kallelse till årsmötet skall utgå senast fyra veckor före mötet. Motioner skall ha inkommit senast
två veckor före mötet. Motionsrätt tillkommer varje medlem i föreningen. Årsmöteshandlingar
skall utsändas senast en vecka före årsmötet. Styrelsen har att besluta om andra
medlemsmöten under året. Extra medlemsmöte sammankallas om minst en femtedel av
medlemmarna så begär. Kallelse till sådant extra medlemsmöte skall utgå minst fyra veckor före
mötet. Beslut på sådant möte får endast fattas i de frågor som annonserats i kallelsen.
§9
Beslut
Beslut fattas, om stadgarna inte annat anger, med enkel majoritet. Vid lika röstetal är lotten
avgörande. Personval skall, då flera kandidater föreslås till samma post, ske med sluten
votering. För att röstsedel skall vara giltig fordras att den upptar samma antal namn som det
antal personer valet gäller.
§10
Styrelsen
Valbar till styrelsen är varje medlem i föreningen. Styrelsen består av ordförande, kassör och
minst tre övriga ledamöter samt minst tre suppleanter i bestämd ordningsföljd. Styrelsens
ledamöter väljs på två år, så att halva styrelsen avgår växelvis varje år.
§11
Styrelsens
Årsmötet utser ordförande och kassör, dessa är tillika firmatecknare för föreningen. I övrigt
konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i vid
Stadgar Lärande utan gränser
Gäller från och med 3 maj 2019 2
arbete dennes frånvaro om minst två av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen skall sammanträda
minst fem gånger per verksamhetsår. Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Styrelsen är
beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§12
Styrelsens
uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen träder in i detta
ansvar när den väljs och behåller det tills ny styrelse väljs. Styrelsen ansvarar för: Att verkställa
medlemsmötenas beslut Att bereda ärenden inför medlemsmötet Att inom av medlemsmötet
fastställda ramar fatta övergripande beslut om Lärande utan gränsers verksamhet. Att förvalta
föreningens tillgångar Att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
§13
Valberedning Lärande utan gränsers valberedning skall bestå av minst två ledamöter och utses av årsmötet
§14
Lokala
arbetsgrupper
När det finns ett flertal medlemmar på en ort kan en lokal arbetsgrupp bildas. I denna skall en
kontaktperson utses av medlemmarna på orten.
§15
Revision
Årsmötet utser två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna skall i enlighet med god
revisionssed granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning.
§16
Uteslutning
Årsmötet eller medlemsmötet kan genom beslut med två tredjedelars majoritet utesluta medlem
som underlåter att fullgöra sina förpliktelser gentemot Lärande utan gränser, skadar
verksamheten eller på annat sätt motarbetar Lärande utan gränsers syften
§17
Stadgeändring
Lärande utan gränsers stadgar kan ändras genom beslut på årsmötet med två tredjedelars
majoritet. Paragraf 18 kan dock endast ändras genom likalydande beslut med två tredjedelars
majoritet på två på varandra följande medlemsmöten. Minst ett av dessa medlemsmöten skall
vara ordinarie årsmöte.
§18
Upplösning
Lärande utan gränser upplöses genom likalydande beslut med två tredjedels majoritet på två på
varandra följande årsmöten. Minst ett av della skall vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning skall
Lärande utan gränsers tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens
syfte, vilka beslutas av det sista medlemsmötet.