§1.
Organisation

Lärande utan gränser/Global Learning, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Lärande utan gränsers arbete bygger på individuellt och/eller gruppmedlemskap.

§2
Syfte

Att vara en samlande kraft för att stärka engagemanget för globala utvecklingsfrågor hos individer/grupper/organisationer verksamma inom utbildningssektorn. Att utveckla och stödja arbetet med konkreta projekt med fokus på formellt och informellt lärande globalt.

§3
Medlemskap

Föreningen är öppen för individer, grupper och organisationer som bedriver, eller är intresserade av, utvecklingssamarbete med fokus på utbildning/lärande. Medlemskap beviljas av medlemsmöte, av styrelsen eller av lokal arbetsgrupp

§4
Verksamhetsår

Föreningens verksamhet löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§5
Medlemsavgift

Medlemsavgiften för kommande år fastställs av årsmötet och skall erläggas under det aktuella verksamhetsårets första sex månader.

§7
Medlemsmötet

Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Yttrande och förslagsrätt har även den medlemsmötet beslutar att ge sådan rätt. Minst två medlemsmöten skall hålla per år. Ett av dessa utgör föreningens årsmöte.

§8
Årsmötet

Årsmöte hålls före maj månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Öppnande
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
5. Fastställande av dagordning.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
9. Inval av nya medlemmar.
10. Motioner.
11. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget.
12. Val av ordförande.
13. Val av kassör.
14. Val av övriga medlemmar i styrelsen.
15, Val av suppleanter i styrelsen.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Fastställande av medlemsavgifter.
18. Övriga frågor.
19. Avslutande

§8.
Kallelser och motioner

Kallelse till årsmötet skall utgå senast fyra veckor före mötet. Motioner skall ha inkommit senast två veckor före mötet. Motionsrätt tillkommer varje medlem i föreningen. Årsmöteshandlingar skall utsändas senast en vecka före årsmötet. Styrelsen har att besluta om andra medlemsmöten under året. Extra medlemsmöte sammankallas om minst en femtedel av medlemmarna så begär. Kallelse till sådant extra medlemsmöte skall utgå minst fyra veckor före mötet. Beslut på sådant möte får endast fattas i de frågor som annonserats i kallelsen.

§9
Beslut

Beslut fattas, om stadgarna inte annat anger, med enkel majoritet. Vid lika röstetal är lotten avgörande. Personval skall, då flera kandidater föreslås till samma post, ske med sluten votering. För att röstsedel skall vara giltig fordras att den upptar samma antal namn som det antal personer valet gäller.

§10
Styrelsen

Valbar till styrelsen är varje medlem i föreningen. Styrelsen består av ordförande, kassör och minst tre övriga ledamöter samt minst tre suppleanter i bestämd ordningsföljd. Styrelsens ledamöter väljs på två år, så att halva styrelsen avgår växelvis varje år.

§11
Styrelsens arbete

Årsmötet utser ordförande och kassör. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i vid dennes frånvaro om minst två av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen skall sammanträda minst fem gånger per verksamhetsår. Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§12
Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills ny styrelse väljs. Styrelsen ansvarar för: Att verkställa medlemsmötenas beslut Att bereda ärenden inför medlemsmötet Att inom av medlemsmötet fastställda ramar fatta övergripande beslut om Lärande utan gränsers verksamhet. Att förvalta föreningens tillgångar Att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

§13
Valberedning

Lärande utan gränsers valberedning skall bestå av minst två ledamöter och utses av årsmötet

§14
Lokala arbetsgrupper

När det finns ett flertal medlemmar på en ort kan en lokal arbetsgrupp bildas. I denna skall en kontaktperson utses av medlemmarna på orten.

§15
Revision

Årsmötet utser två revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna skall i enlighet med god revisionssed granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning.

§16
Uteslutning

Årsmötet eller medlemsmötet kan genom beslut med två tredjedelars majoritet utesluta medlem som underlåter att fullgöra sina förpliktelser gentemot Lärande utan gränser, skadar verksamheten eller på annat sätt motarbetar Lärande utan gränsers syften

§17 Stadgeändring

Lärande utan gränsers stadgar kan ändras genom beslut på årsmötet med två tredjedelars majoritet. Paragraf 18 kan dock endast ändras genom likalydande beslut med två tredjedelars majoritet på två på varandra följande medlemsmöten. Minst ett av dessa medlemsmöten skall vara ordinarie årsmöte.

§18
Upplösning

Lärande utan gränser upplöses genom likalydande beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten. Minst ett av della skall vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning skall Lärande utan gränsers tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte, vilka beslutas av det sista medlemsmötet.