1. Verksamheten i de 4 NFP-skolorna, i byarna Glora, Burundi, Janna och Kandapara, i Bangladesh har fortsatt som planerat. Samma lärare arbetar fortfarande utom i Burundi. Elevantalet har minskat något, särskilt i Burundi, som har haft brist på lärare under en kortare period. Nu har en ny manlig lärare börjat och verksamheten är i full gång och elevantalet ökar.
Samtliga skolor har fått bänkar att sitta på och bord att skriva på. Alla elever har skoluniform men den slits fort och behöver bytas ut minst en gång om året. Nu bekostar LUG/HRDC skoluniformerna. Latriner finns att använda på samtliga skolor.
Lärarna påpekar svårigheten med att få läromedel i tid. Leveransen av beställda läromedel dröjer för länge och det är en svårighet i undervisningen.
Samtliga skolor har svart tavla, klocka, nationell karta och världskarta. Barnen har gått 2 år i skolan och påbörjar sitt tredje år i januari 2008.
Alla besökare från Sverige har med sig material av olika slag till skolorna t.ex. böcker, lekmaterial, pussel, kritor, papper m.m. (Formellt utvärderingsmöte av skolverksamheten har hållits i februari 2008, med lärare, diskriktsansvariga för skolverksamheten (Saturia District Office), ordförande i LUG och teamleader för HRDC, Me Shahidul Islam. Rapport kommer att skickas ut till alla medlemmar snarast)

2. En ny skolbyggnad har byggts i Glora Village och ersatt den gamla hyrda lokalen.
Skolbyggnaden uppfördes av svenska elever och lärare från Bräckegymnasiet i Göteborg tillsammans med inhemska hantverkare. Skolbyggnaden rymmer 30 elever plus ett litet bibliotek som kan nyttjas av fler än enbart elever och lärare i skolan.
Kostnad för skolbyggnad, material och arbetskostnad, blev ca 32.000 SEK. Tegelvikens skola i Eskilstuna bidrog med halva kostnaden och LUG med halva kostnaden.
Kostnad för Bräckegymnasiets elever, resa och logi, finansierades ej via LUG. Tomt för skolbyggnaden skänktes av en av byborna i Glora.

3. Under året har fler skolor i Sverige skrivit avtal med LUG angående stöd med minst 5000:- per år under 6 år till NFP-skolor. Följande skolor har skrivit avtal sedan 2005
- Bräckegymnasiet, 2005
- Uddevalla Gymnasium, Öppna Programmet, 2007
- Gustavslundskolan, Växjö, 2007
- Fria Gymnasieskolan i Haninge, 2007
- Uppegårdskolan i Ekerö, 2007
- Tegelvikens skola i Eskilstuna, 2005
- Törnströmska Gymnasiet i Karlskrona, 2005
- Sundsgymnasiet i Vellinge, 2005
- Kista Gymnasium, Stockholm, 2005, har endast betalt 2005
Följande skolor har bidragit under år 2007
- Nacka gymnasium
- Sundsgymnasiet, Vellinge
- Bräckegymnasiet, Göteborg
- Tegelviktens skola, Eskilstuna
- Törnströmska gymnasiet, Karlskrona
- Gustavslundsskolan, Växjö
- Ringbergskolan, Växjö
- Uddevalla gymnasium, öppna programmet
- Uppegårdskolan, Haninge
- Fria gymnasieskolan, Haninge

Följande privata intressenter har bidragit
- Anna-Clara Söderbaum - Aspö Kyrkliga, Karlskrona
- Lions, Vellinge
Hur mycket var och en bidragit med framgår av årsredovisningen för 2007.
Uppegårdskolan i Ekerö (bidrag 37.950:-),
Uddevalla gymnasiums öppna program (bidrag 11.407:-)
och Tegelvikens skola (bidrag till LUG 5000:- plus 2500 $ till skolbyggnad) har varit särskilt framgångsrika vad gäller inkomstbringande aktiviteter.
Utvecklingen med fler intressenter av LUG´s verksamhet får ses som mycket positiv. Den utvecklingen fortsätter.

4. I maj besökte Mr Shahidul Islam (Shahid), teamleader för HRDC, Koitta, Sverige. Shahid är administrativt och ekonomiskt ansvarig för NFP-verksamheten i Bangladesh.
Han var först i Stockholm och besökte Haninge Fria Gymnasium. Därefter for han norrut och hälsade på Bo Kramsjö, Globala Skolan, för att sedan komma till Göteborg.
Under sin vistelse i Sverige besökte Shahid Bräckegymnasiet i Göteborg, NTI Gymnasiet i Göteborg, Hökerumskolan i Ulricehamn, Gustavlundskolan och Ringbergskolan i Växjö, De La Gardie gymnasiet i Norrköping, Tegelvikskolan i Eskilstuna.
Shahid gav information kring arbetet med NFP-skolorna och samarbetet med LUG till elever och personal på skolorna. Hans besök var mycket uppskattat. Ordföranden i LUG deltog i alla besök. Han träffade också en representant för Ulricehamns kommunledning som var intresserad av LUG´s arbete i Bangladesh. Det intresset medförde att Hökerums skola kunde bidra till NFP-skolor. Den här besöks- och informationsturen bidrog till ytterligare intresse för LUG och stödet till NFP-skolorna.

5. Under året har LUG ansökt om medlemskap i Forum Syd och fått det beviljat på Forum Syds årsmöte i maj 2007.
Medlemskap i Forum Syd innebär att LUG kan ansöka om medel för sina projekt och verksamhet. Forum Syd är en paraplyorganisation för icke statliga organisationer (civila samhällets organisationer, civil society organisatons; CSO´s ersätter NGO´s) i Sverige och fördelar medel från SIDA/staten till medlemsorganisationerna.
Rolf Erikssson, Nacka gymnasium, deltog i Forum Syds årsmöte i maj. I november deltog ordförande och kassör i ett medlemsforum anordnat av Forum Syd. Vi träffade medlemmar från olika organisationer och knöt kontakter.
I december anordnade Forum Syd ett introduktionsmöte för nya medlemsorganisationer och ordförande, styrelseledamoten Rolf Erikssson från Nacka gymnasium och Ulrika Sandin från Uppegårdsskolan från Ekerö deltog. Se bilaga från medlemsforum,(bil 1 och 2). Övrig information om Forum Syd finns på hemsidan www.forumsyd.org

6. Pengar till NFP-skolorna, 25000 SEK, från LUG, överlämnades av Bo Kramsjö, Globala Skolan, vid hans besök i Bangladesh i nov-dec 2007.

7. Vid Bo Kramsjös och Maria Lundströms (från Sundsgymnasiet i Vellinge) besök i Bangladesh, i nov-dec 2007, framförde Shahid förslaget att i stället för att använda pengarna från LUG till 4 skolor 3 år framåt vill HRDC satsa på att starta fler NFP-skolor. Detta accepterades av styrelsen.
Enl. det avtal vi har med HRDC/Proshika är det organisationen i Bangladesh som i första hand avgör hur medlen från LUG ska användas och i samarbete med LUG. Vi kan också se att fler och fler i Sverige vill stödja LUG´s verksamhet i Bangladesh och vi kan söka medel via Forum Syd.
(Under januari 2008 startar således 6 nya skolor i Saturia District).

8. Ett extra styrelsemöte anordnades i Göteborg 2007-11-22. Information om det extra styrelsemötet och vad vi kom fram till är utskickat till alla medlemmar.

9. Vid Bo Kramsjös och Maria Lundströms besök i Bangladesh i nov-dec. framförs också åsikten, från HRDC´s/Proshikas sida att de i första hand vill avgöra vilka representanter från Bangladesh som ska få resa till Sverige. Det ska vara personer som på något sätt är knutna till NFP-verksamheten. Ytterligare ett förslag från Shahids sida är att en särskild person har huvudansvaret för NFP-verksamheten i Bangladesh och den personen håller kontakt med LUG och sköter det samarbetet. Shahid har inte den tiden egentligen med tanke på hans tunga arbetsbörda som teamleader för HRDC.

10. Mälardalens högskola har uttryckt intresse av att, i samarbete med LUG och HRDC/Proshika, skicka studenter från Lärar- alt. Socionomprogrammet till Bangladesh för att samla material till uppsatser. LUG och HRDC har sagt sig vara villiga att samarbeta.

11. Medlemsantalet i LUG har ökat men betalande medlemmar är inte lika många. LUG har fortfarande problem med att medlemmar inte betalar sin medlemsavgift.
LUG har 90 medlemmar inkl. medlemmarna i Nacka gymnasiums lokalförening (alla är inte registrerade i medlemsförteckningen).
Enl. medlems- förteckning har 17 betalt medlemsavgift för 2008!!

12. Nacka gymnasiums lokalförening har lämnat sin verksamhets- berättelse för året. (se bil 4). Göteborg 2008-04-24

Karin (Kajsa) Söderbaum Ordförande Lärande utan Gränser


Ordförklaringar:

NFP-skola= Non Formal Primary school, 3-årig grundläggande skolutbildning
HRDC = Human Resources Development Centre
LUG = Lärande Utan Gränser