Kallelse till årsmöte i Lärande utan gränser 2022


Torsdag 3 mars 2022 kl 20.00 är ni alla varmt välkomna till årsmöte i Lärande utan gränser.
Årsmötet hålls genom zoom:
https://hb-se.zoom.us/j/65105252066

Årsmötehandlingarna skickas till dig vid anmälan till larandeutangranser@gmail.com


Kom ihåg att betala medlemsavgiften innan årsmötet.

 

Årsmötets dagordning i enlighet med stadgarna §8:

1. Öppnande 
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande. 
3. Fastställande av röstlängd. 
4. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. 
7. Revisionsberättelse. 
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 
9. Inval av nya medlemmar. 
10. Motioner. 
11. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget. 
12. Val av ordförande. 
13. Val av kassör. 
14. Val av övriga medlemmar i styrelsen. 
15, Val av suppleanter i styrelsen. 
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
17. Fastställande av medlemsavgifter. 
18. Övriga frågor. 
19. Avslutande

Inkomna motioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till verksamhetsplan med rambudget skickas ut till anmälda deltagare innan årsmötet.

Vänliga hälsningar

Marte Pettersson

ordförande