Kallelse till årsmöte för

Lärande utan gränser


Årsmöte 2018 kommer hållas i


Tegelviken 20 april 2018.


Programmet startar med ”Banglafika”


med idéutbyte och fortsätter sedan med


årsmöte. Välkomna!

 

Dagordning

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

§ 3 Fastställande av röstlängd

§ 4 Val av ordförande för årsmötet

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet

§ 6 Val av två justerare för årsmötet

§ 7 Val av två rösträknare för årsmötet

§ 8 Fastställande av dagordning

§ 9 Verksamhetsberättelse för 2017

§ 10 Ekonomisk berättelse för 2017

§ 11 Revisionsberättelse

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och rambudget

§ 14 Rapporter

§ 15 Motioner

§ 16 Inval av nya medlemmar(skolor)

§ 17 Val av ordförande för 2018

§ 18 Val av kassör för 2018

§ 19 Val av övriga medlemmar i styrelsen för 2018

§ 20 Val av suppleanter i styrelsen för 2018

§ 21 Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2018

§ 22 Val av valberedning

§ 23 Fastställande av medlemsavgift

§ 24 Övriga frågor

§ 25 Årsmötets avslutande

 

Utdrag ur stadgarna: Kallelse till årsmötet skall utgå senast fyra veckor före mötet. Motioner skall ha inkommit senast två veckor före mötet. Motionsrätt tillkommer varje medlem i föreningen. Årsmöteshandlingar skall utsändas senast en vecka före årsmötet.