Kallelse till årsmöte i Lärande utan gränser 2021 

Du är varmt välkommen till årsmöte i Lärande utan gränser onsdag 10 mars  2021 kl 19. Årsmötet äger rum genom Zoom och alla betalande medlemmar är välkomna att anmäla sig. Efter anmälan skickas årsmöteshandlingar och länk till mötet till dig.
Vi behöver din anmälan senast söndag 7 mars 2021.

Årsmötets dagordning i enlighet med stadgarna §8:

1. Öppnande 
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande. 
3. Fastställande av röstlängd. 
4. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. 
7. Revisionsberättelse. 
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 
9. Inval av nya medlemmar. 
10. Motioner. 
11. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget. 
12. Val av ordförande. 
13. Val av kassör. 
14. Val av övriga medlemmar i styrelsen. 
15, Val av suppleanter i styrelsen. 
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
17. Fastställande av medlemsavgifter. 
18. Övriga frågor. 
19. Avslutande

Inkomna motioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till verksamhetsplan med rambudget skickas ut till anmälda deltagare innan årsmötet.

Vänliga hälsningar

Marte Pettersson

ordförande