Kallelse till årsmöte i Lärande utan gränser 2024


Torsdag 21 mars 2024 kl 19.00
är ni alla varmt välkomna till årsmöte i
Lärande utan gränser.

Årsmötet hålls genom zoom

Årsmötehandlingarna skickas till dig vid anmälan till larandeutangranser@gmail.com


Kom ihåg att betala medlemsavgiften
innan årsmötet.som för närvarande är

 

Familjemedlemskap 300kr

Enskild medlem 150kr

Studerande 50kr

Swish 123 008 70 23
Bankgiro 5780-4114


maila kontaktuppgifterna till vår kassör

ulrika.herlin@eskilstuna.se

 

Årsmötets dagordning i enlighet med stadgarna §8:

1. Öppnande 
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande. 
3. Fastställande av röstlängd. 
4. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. 
7. Revisionsberättelse. 
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 
9. Inval av nya medlemmar. 
10. Motioner. 
11. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget. 
12. Val av ordförande. 
13. Val av kassör. 
14. Val av övriga medlemmar i styrelsen. 
15, Val av suppleanter i styrelsen. 
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
17. Fastställande av medlemsavgifter. 
18. Övriga frågor. 
19. Avslutande

Inkomna motioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till verksamhetsplan med rambudget skickas ut till anmälda deltagare innan årsmötet.

Vänliga hälsningar

Joacim Bergstrand

ordförande