Kallelse till årsmöte för

Lärande utan gränser.

Årsmötet kommer hållas i

Tegelviken 3 maj 2019.

 

Varmt välkomna till inspirationseftermiddag och

Årsmöte i Lärande utan gränser


fredag 3 maj kl 13 på Tegelvikens skola, Kvicksund, Eskilstuna.

Ta med kollegor, vänner och grannar och kom!

Anmälan till larandeutangranser@gmail.com senast 26 april.

Program;

13.00 – 13.30:                Bildspel med Tuhins bilder

Presentation av Skogstorpsskolans arbete med Bangladesh-relaterade frågor

13.30 – 14.00:                Reseberättelse från Bangladesh i

                                       ord och bilder

14.00 – 15.00:                Bosse Kramsjös betraktelser från

                                       Bangladesh

                                       Information om höstens resa till                                            Bangladesh  

15.00 – 15.30:                Fika

15.30 – 17.00:                Årsmöte i Lärande utan gränserVälkomna!

 

Dagordning

Åsmötets dagordning i enlighet med stadgarna §8:

1. Öppnande
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
5. Fastställande av dagordning.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
9. Inval av nya medlemmar.
10. Motioner.
11. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget.
12. Val av ordförande.
13. Val av kassör.
14. Val av övriga medlemmar i styrelsen.
15, Val av suppleanter i styrelsen.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Fastställande av medlemsavgifter.
18. Övriga frågor.
19. Avslutande
Inkomna motioner, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till verksamhetsplan skickas ut till anmälda deltagare en vecka innan årsmötet.
Vänliga hälsningar
Marte Pettersson
ordförande