I januari 2006 skrevs avtal mellan Lärande Utan Gränser (LUG) och Proshika/HRDC angående ekonomiskt stöd med 25 000 SEK per år till NFP-skolor som drivs i Proshikas/HRDC:s regi. Det ekonomiska stödet ska gälla 6 år framåt till att börja med. Skolor som har förbundit sig att betala 5000 SEK per år till LUG är följande -
- Bräckegymnasiet Göteborg
- Sundsgymnasiet Vellinge
- Törnströmska Gymnasiet Karlskrona
- Kista Gymnasium Stockholm
- Tegelvikens skola Eskilstuna Fyra NFP (Non Formal Primary)-schools startade i januari -februari 2006 i byarna Glora, Kandapara, Burundi och Janna. Varje skola har 30 elever. Eleverna är mellan 7 och 12 år. Några har börjat statlig skola och slutat i NFP-skolan. Andra har aldrig börjat. Eleverna väljs ut i samarbete mellan Proshika/HRDC och lokala proshikamedlemmar i byn och föräldrar.
Ordförande i LUG besökte Bangladesh i december 2006 och tittade på skolornas verksamhet tillsammans med HRDC Teamleader Mr Shahidul Islam och lärarna på NFP-skolorna. Vi tittade på lokaler och arbetsmiljö, sanitet, undervisningsmaterial, elevantal, anledning till att några hade slutat, lärarnas utbildning. Se f.ö. rapport, bil.1 (finns också på hemsidan). I december diskuterade ordförande byggandet av en ny NFP-skola. Finansiering av material och arbetskostnad skulle ske via LUG. Skolhuset skulle byggas av elever från Bräckegymnasiet i Göteborg och lokala hantverkare från Bangladesh.
I december träffade ordförande årets Globala Resegrupp på Koitta i Bangladesh och informerade om LUG. Gruppen var intresserad av LUGs verksamhet. I oktober 2006, 19/10, ägde extra styrelsemöte rum i Göteborg.
På dagordningen stod
- Rekrytering till LUG?
- Aktualisering av hemsidan
- Kan LUG:s medel användas till annat än det finansiella stödet till NFP-skolor?
- Anmälan till Forum Syd?
- Övrigt Se bil. 2, protokoll. Lokalföreningen i Nacka redogör för sin verksamhet i särskild verksamhetsberättelse. Se bil. 3. Tegelvikens skola i Eskilstuna har genom konstutställning och julmarknad bidragit på en mycket förtjänstfull sätt till LUG.
Sundsgymnasiet har bl.a. bidragit via Lions i Vellinge.
Törnströmska Gymnasiet i Karlskrona har genomfört möjlighet för anställda att bidra till LUG genom ett automatiskt avdrag på lönen.
Bräckegymnasiets bidrag till LUG sker genom försäljning av lekstugor, förråd och annat som eleverna på byggprogrammet bygger. Caféförsäljning ger också ett visst överskott som går till LUG.
Ekeröskolan i Stockholm har uttryckt intresse att stödja NFP-skolor med 5000 SEK per år. Avtal kommer att skrivas.
En privat intressent stöder med 5000 SEK fr.o.m. 2006. Avtal kommer att skrivas. Medlemsantalet i LUG har ökat under året. Dock lite problem med inbetalning av medlemsavgifter i tid. Inbetalning ska ske före utgången av mars varje år. Detta bestämdes på styrelsemötet 19/10 - 06.
(19/4-07 är medlemsantalet 54. Då är medlemmarna i Nackas lokala förening oräknade).Flera planerade besök i Bangladesh under året, av lärare och elever, fick ställas in p.g.a. det oroliga politiska läget i landet. Göteborg 3/5-2007
Karin Söderbaum, ordförande
PS. Kort rapportering om händelser/åtgärder under början av 2007 - - Ett nytt skolhus är nästan färdigt i Glora Village och den nuvarande skolan i Glora kommer att flytta in där. - Tio elever från Bräckegymnasiet i Göteborg har deltagit i byggandet i mars-april 2007. I skolhuset kommer också att finnas ett litet bibliotek. - Alla barnen i NFP-skolorna har nu fått skoluniform som består av vit skjorta och blå kjol eller shorts. Föräldrarna bidrar med 20 taka per barn till skoluniform. - Ordförande och Bräckegymnasiets lärare har skänkt skrivböcker och världskartor till de olika skolorna vid besök i mars-april 2007. - Lärare och elever från Tegelvikens skola har besökt Bangladesh i april 2007. De har besökt samtliga NFP-skolor och skänkt block, pennor, kritor, sittunderlägg m.m. De har också deltagit i skolhusbyggande och invigning av skolhuset. Tegelvikens skola har bidragit med 2000 $ extra till LUG för att täcka kostnaden för byggnationen (material och arbetskostnad). Total kostnad blev 4500 $ = ca 32 000 SEK - Ansökan om medlemskap i Forum Syd är inlämnad i mars 2007. DS