Bakgrund

Föreningens rötter återfinns i den resa som deltagare från 6 svenska skolor och ett antal kommunrepresentanter vintern 2004 genomförde till Bangladesh genom SIDA/Den globala skolans försorg.

Föreningen bildades vid ett möte i Västerås hösten 2005 av deltagarna i Banglaresan, men är öppen för alla som är intresserade av att stödja småskaliga projekt i tredje världen i allmänhet, och i Bangladesh i synnerhet.

Vistelsen i Bangladesh tydliggjorde för oss som deltog att utvecklingsfrågor inte bara är av vikt för människor utanför västvärlden, utan i lika hög grad kommer att vara avgörande för våra barns framtid.

Precis som barn och ungdomar i Bangladesh behöver tillgång till en god utbildning för att kunna göra de val som krävs på en globala arena, måste även barn och ungdomar i Sverige - för att i framtiden kunna delta på den globala arenan - ges möjlighet att utveckla en fördjupad förståelse för de förutsättningar och möjligheter som präglar vardagen utanför västvärlden.