Protokoll från årsmöte i Lärande utan gränser

fredag 7. mars 2014

Närvarande: Emma Wladimir, Ola Fransson, Joacim Bergstrand, Carina Ylipää, Louise Zsiga, Helena Persson, Marte Pettersson, Ulrika Herlin, Sabine Torandt

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Joacim Bergstrand öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet är stadgeenligt utlyst.

§ 3 Fastställande av röstlängd

Alla årsmötets deltagare har betalat och äger rösträtt.

§ 4 Val av ordförande

Joacim Bergstrand valdes till mötets ordförande.

§ 5 Val av sekreterare

Marte Pettersson valdes till sekreterare

§ 6 Val av två justerare

Emma Wladimir och Carina Ylipää valdes till justerare

§ 7 Val av rösträknare för årsmötet

Sabine Torandt och Louise Zsiga valdes till rösträknare

§ 8 Fastställande av dagordning

Louise Zsiga vill under övrigt att vi tar upp om ändringar i stadgarna.

Carina Ylipää vill ta upp förslag till ändringar i informationsfolder.

§ 9 Verksamhetsberättelse

Godkändes med följande ändring; det är tre styrelseledamöter som har varit på resor i Bangladesh.

§ 10 Ekonomisk berättelse

Styrelsen får i uppdrag att fråga Annica Almstedt om en specificering av utgifterna. Årsmötet vill ha ett förtydligande om vad med mera är, skriva tydligt vilka skolor som har betalat och byta ut Norge mot Greverud.  

§ 11 Revisionsberättelse

Årsmötet godkänner revisionsberättelsen som presenterades muntligt av revisor Ola Fransson.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen får ansvarsfrihet under förutsättning att kompletterande uppgifter om den ekonomiska berättelsen inkommer.

 

§ 13 Verksamhetsplan och rambudget

Vi fortsätter att planera för nya skolor i området runt Dinajpur och Sathkira. Vi fortsätter att stödja Bloom och NFP skolor runt Koitta. Ordförande fick i uppgift av årsmötet att göra en rambudget och en verksamhetsplan.

 

§ 14 Rapporter

Shahid har mailat Joacim att budgeten för nästa års NFP skolor är på 63 000 kronor. Han har inte svarat på frågan om det finns pengar kvar sedan förra året. Styrelsen beslutar hur mycket pengar Joacim tar med till Proshika.

På Bloom har dörrarna installerats och verksamheten är igång.

Skolan i Thanapara har fått en dator och kommer att få en datorutbildning.

Fredag 14/3 – 14 åker Joacim och andra pedagoger från förskola, grundskola och gymnasiet  i Ulricehamns kommun till Bangladesh.

 

§ 15 Motioner

Inga motioner har kommit in.

 

§ 16 Inval av nya medlemmar

4 nya skolor har under året gått med i Lärande utan gränser. Föräldrakooperativet Vistaholm, Greverud skole, Elof Lindälvs gymnasiet och Lerums gymnasieskola har under året skrivit kontrakt med Lärande utan gränser.

 

§ 17 Val av ordförande

Joacim Bergstrand valdes som ordförande.

 

§ 18 Val av kassör

Louise Zsiga valdes till kassör.

 

§ 19 Val av styrelseledamöter

Marte Pettersson valdes till styrelseledamot till 2016.

Övriga styrelseledamöter, Ann-Christin Bohman, Sabine Torandt, Carina Ylipaa och Erling Rask valdes på 2 år 2013.

 

§ 20 Val av suppleanter

Ulrika Herlin och Annika Almstedt valdes till suppleanter till 2016.

Övrig suppleant är Klas Bengtz som valdes på 2 år 2013.

 

§21 Val av revisor och revisorssuppleant

Carina Ström valdes till revisor.

En revisor är vakant.

Ola Fransson valdes till revisorssuppleant

 

§22 Val av valberedning

Marte Pettersson och Sabine Torandt valdes till valberedning.

 

§ 23 Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2014 är 50 kronor för studenter, 150 kronor för vuxna, 300 kronor för familjer.

 

§ 24 Övriga frågor

Vi förberedde ändringar i stadgarna inför årsmötet 2014. Carina och Louise lämnar in en motion med stadgeändringar till nästa årsmöte.

 Carina presenterade några förslag till ändringar i informationsfoldern. Carina och Annika gör ytterligare några ändringar och skickar ut till styrelsen för godkännande.

 

Marte Pettersson

Sekreterare

 

Emma Wladimir

Justerare

 

Carina Ylipää

Justerare