Protokoll från årsmöte i Lärande utan gränser

Fredag 22 mars 2013

Närvarande: Joacim Bergstrand, Ulrika Herlin, Sabine Torandt, Annika Almstedt, Ann-Christin Bohman, Ola Fransson, Emma Wladimir, Marte Pettersson

1. Föreningens ordförande, Joacim, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Årsmötet anser att årsmötet är stadgenligt utlyst.

3. På årsmötet äger betalande medlemmar 2012 rösträtt.

4. Joacim Bergstrand valdes till ordförande för årsmötet.

5. Marte Pettersson valdes till årsmötets sekreterare.

6. Ann-Christin Bohman och Sabine Torandt valdes till att justera protokollet.

7. Emma Wladimir och Ola Fransson valdes till rösträknare.

8. Dagordning fastställdes utan ändringar.

9. Verksamhetsberättelsen för 2012 presenterades av Joacim och godkändes av årsmötet med följande ändringar/tillägg:

· Sahid Islam är inte general manager på Koitta, utan hans titel är CEO och han jobbar på Proshikas huvudkontor i Dhaka.

· Enligt rapporterna från Proshika går det 30 elever i varje klass och elevernas resultat på examen är mycket goda. Vi vet dock att det finns avhopp från skolorna så rapporterna stämmer inte alltid med verkligheten.

· De skolor som har betalat årsavgiften för 2012 är; Bräckegymnasiet, Hökerum skola, Tegelviken, Törnströmska, Uppgårdsskolan, Gustavslundskolan, Skogstorpskolan. Bidrag har också kommit från privatpersoner och företag.

10. Ekonomisk berättelse för 2012 presenterades av kassören, Annika och godkändes av årsmötet. Årsmötet diskuterade vad vi kan göra för att hålla nere kostnader för resor till styrelsemöten. Vi beslutade att alla i styrelsen skall försöka att få kommunen att betala alla/några av resorna till styrelsemötena.

Annika redogjorde för att det finns 15 000 kronor på ett eget konto för att ta emot eventuella besök från Bangladesh.

11. Revisor, Ola, redogjorde för revisionsberättelsen och hade inget att anmärka på ekonomi och förvaltning.

12. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

13. Årsmötet diskuterade verksamhetsplan för 2013.

Föreningen har ett kontrakt med Proshika om att driva 10 skolor 2013 och 2014. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med att värva nya medlemmar till föreningen, försöka få med nya medlemsskolor och titta över vår verksamhet i Bangladesh. Årsmötet diskuterade vad vi kan göra med ”drop-outs” från våra skolor i Bangladesh. Problemet har tagits upp på föräldramöte i skolorna och aktuell lärare har också försökt att få föräldrarna att skicka sina barn till skolan. Årsmötet hade inget svar på vad vi kan göra åt problemet. Årsmötet påpekade också att frågan om könsfördelningen behöver tas upp med Proshika då det är sagt att vi skall ha en majoritet av flickor i våra skolor.

Årsmötet diskuterade rambudget för 2013.

Skolorna i Bangladesh behöver ca. 55 000 kronor. Styrelsen skall se över och försöka hålla nere kostnader för resor till styrelsemöten.

Beslöts att Annika undersöker vårt förhållande till Forum Syd. Viktigt att inte tappa vårt medlemskap i detta nätverk.

14. Rapporter

Joacim rapporterade från Hökerum skolas resa till Bangladesh februari/mars 2013. Han berättade att det var 5 pedagoger från Hökerum som hade fått pengar från SFUB för en studieresa med huvudfokus på naturvetenskap. Under resan besöktes skolor och andra verksamheter i Koitta, Thanapara Swallows och CDA (Community Development Association) i Dinajpur. Joacim och Marte upplevde att det inte var så stor verksamhet på Koitta, men att våra 10 skolor fungerar på ungefär liknande sätt som de gjorde innan. Skoldagen har utökats med en timma och lärarna är missnöjda med att de inte har fått någon kompensation för detta.

Gruppen besökte också Tuhins nya ”learning center” för handikappade barn. Den verksamheten som bedrivs där imponerade på gruppen.

Marte och Joacim hade också ett möte med chefen för CDA, Mr Jinnah, där han berättade om organisationen och deras önskemål om att starta skolor.

Emma rapporterade från Bräckegymnasiets resa till Bangladesh i februari 2013. Emma tyckte också att det inte var så mycket verksamhet på Koitta, men att de har många dagsarrangemang. Bräckelärarna besökte 3 av våra skolor och tyckte att verksamheten verkade fungera bra. Gruppen besökte också CRP i Savar för att se om ett samarbete mellan lärare och elever på Bräckegymnasiet och CRP skulle vara möjligt. Gruppen besökte också ett område nära indiska gränsen.

15. Det har inte inkommit några motioner.

16. Skogstorpsskolan i Eskilstuna hälsas välkomna som ny medlemsskola.

17. Joacim Bergstrand omvaldes till ordförande i Lärande utan gränser.

18. Annika Almstedt omvaldes till kassör i Lärande utan gränser.

19. Ann-Christin Bohman, Erling Rask och Carina Ylipää valdes till ledamöter i styrelsen till och med årsmötet 2015. Joacim Bergstrand, Ulrika Herlin och Marte Pettersson är tidigare valda och sitter till och med årsmötet 2014.

20. Klas Bengtz, Sabine Torandt och Louise Zsiga valdes till suppleanter i styrelsen till och med årsmötet 2015.

21. Ola Fransson valdes till revisor och Carina Ström valdes till revisorssuppleant.

22. Ulrika Herlin och Louise Zsiga valdes till valberedning.

23. Medlemsavgiften fastställdes till 150 för enskilt medlem, 300 för familj och 50 för student.

24. Inga övriga frågor togs upp.

25. Joacim tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Marte Pettersson

Sekreterare

Ann-Christin Bohman

Justerare Ann-Christin Bohman 23/3 2013

Sabine Torandt

Justerare