Plats: Älvstrandens bibliotek, Göteborg

Närvarande:
Ulrika Sandin, Sabine Torandt, Rolf Eriksson, Annika Almstedt, Kajsa Söderbaum, Ulrika Herlin, Carina Ylipää, Carina Bladh och Joacim Bergstrand.

1.
   

Kajsa hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2.
   

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande                                            Årsmötet finner att kallelse till årsmötet gått ut enligt stadgarna.

3.
   

Fastställande av röstlängd
Samtliga närvarande äger rösträtt på mötet.

4.
   

Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet väljer Ulrika Herlin till ordförande.

5.
   

Val av sekreterare för årsmötet
Årsmötet väljer Joacim Bergstrand till sekreterare.

6.
   

Val av justerare för årsmötet
Årsmötet väljer Carina Ylipää samt Carina Bladh att justera årsmötesprotokollet.

7.
   

Val av rösträknare för årsmötet
Årsmötet väljer Kajsa Söderbaum samt Ulrika Sandin till rösträknare.

8.
   

Fastställande av dagordning
Dagordningen kompletterades under övriga frågor med frågan om bokdistributionen och fastställdes därefter..

9.
   

Verksamhetsberättelse för 2010.
Kajsa redogjorde för verksamhetsberättelsen och hänvisade till hemsidan där den finns att läsa.

Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

10.
   

Ekonomisk berättelse för 2010
Kassören redogjorde för ekonomin under 2010. Fråga om kostnaden för ordförandes resa till Bangladesh restes och reddes ut av kassören
Årsmötet beslutar att godkänna den ekonomiska
redogörelsen samt att lägga den till handlingarna.

Årsmötet beslutar att ta upp frågan om bokföring av resor till punkten övriga frågor.

11.
   

Revisionsberättelse
Föreningens revisor läste upp revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen.

12.
   

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

13.
   

Fastställande av rambudget och verksamhetsplan

Diskussion fördes om hur vi ska räkna föreningens utgifter och saldo på konto..
Är det utgifterna som Lärande utan gränser har när vi betalar ut pengar till Proshika som ska räknas som vår utgift eller är det när Proshika redovisar en utgift i Bangladesh som ska räknas.

Reseersättningar under punkt 7 beräknas till 10.000:-.

Årsmötet beslutar att fastställa rambudget och verksamhetsplan.

14.
   

Rapporter
Inga rapporter fanns att avge.

15.
   

Motioner
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

16.
   

Inval av nya medlemmar(skolor)
Inga nya medlemsskolor har tecknat kontrakt. Årsmötet diskuterade om att i stadgarna ändra ordet medlemmar till kontraktsskolor, alternativt att helt ta bort punkten ”inval av nya medlemmar”.
Viktigt att poängtera att en lokalavdelning kan vara medlem i Lärande utan gränser.
Viktigt också att särskilja individuella medlemskap från skolornas kontrakt/medlemskap.

17.
   

Val av ordförande för 2011

Årsmötet väljer Kajsa Söderbaum till ordförande.

18.
   

Val av kassör för 2011

Årsmötet väljer Annika Almstedt till kassör.

Årsmötet beslutar att Annika Almstedt, 500211-1797, ensam äger rätt att teckna föreningens konto.

19.
   

Val av övriga medlemmar i styrelsen för 2011
Valberedningen presenterade sitt förslag enligt följande:
Louise Zsiga(nyval, vald till och med årsmötet 2013)
Carina Ylipää(nyval, vald till och med årsmötet 2013)
Erling Rask(omval, vald till och med årsmötet 2013)
Andreas Thestrup(omval, vald till och med årsmötet 2013)
(Ulrika Herlin, Nils Tallgren och Joacim Bergstrand är tidigare valda och sitter till och med årsmötet 2012).

Årsmötet beslutar att välja medlemmar i enlighet med valberdningens förslag.

20.
   

Val av suppleanter i styrelsen
Valberedningen presenterade sitt förslag enligt följande:
Klas Bengtz(omval, vald till och med årsmötet 2031)
Sabine Torandt(omval, vald till och med årsmötet 2013)
Rolf Eriksson(nyval som suppleant, vald till och med årsmötet 2013).

Årsmötet beslutar välja suppleanter i enlighet med
valberedningens förslag.

Årsmötet beslutar att välja medlemmar i enlighet med valberdningens förslag.

21.
   

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsmötet beslutar välja Ola Fransson, Bräcke, till revisor.
Revisorssuppleant är vacant.

22.
   

Val av valberedning

Årsmötet beslutar att välja Ulrika Herlin och Joacim
Bergstrand till valberedning.

23.
   

Fastställande av medlemsavgift

Årsmötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 150 kronor och år. Studerande betalar 50 kronor per år.

24:1.
   

Övrig fråga, redovisning av resor

Årsmötet beslutar att varje resa till Bangladesh som på något sätt bekostas av föreningen ska redovisas separat.

24:2.
   

Övrig fråga, distribution av boken

Årsmötet beslutar att hänskjuta den frågan till styrelsen.

24:3.
   

Övrig fråga angående medlemskap i föreningen
Den som betalar sin medlemsavgift till föreningen är att betrakta som medlem.

Årsmötet uppdrar åt Annika Almstedt och Carina Ylipää att maila ut till tidigare betalande medlemmar och fråga om förnyat medlemskap.

25.
   

Årsmötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.

Joacim Bergstrand,
sekreterare

Carina Ylipää, Carina Bladh,
justerare