Plats: Biblioteket Diagonalen 6, Norra Älstranden Göteborg
Närvarande:
Kajsa Söderbaum, Nils Tallgren t o m § 13, Carina Ylipää, Erling Rask, Ulrika Sandin, Ulrika Herlin, Tommy Johansson t o m § 13, Joacim Bergstrand
1.
Mötets öppnande
Ordförande för Lärande utan gränser förklarade årsmötet för öppnat
2.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet finner att årsmötet utlysts i tid
3.
Fastställande av röstlängd
Årsmötet fastställer att de medlemmar som betalt årsavgift för 2009 äger rösträtt på mötet
4.
Val av ordförande,
Årsmötet väljer Erling Rask till ordförande för årsmötet
5.

Val av sekreterare
Årsmötet väljer Joacim Bergstrand till sekreterare för mötet.


6.

Val av två justerare för årsmötet
Årsmötet väljer Ulrika Sandin och Ulrika Herlin till att justera årsmötesprotokollet.

7.

Val av två rösträknare
Årsmötet väljer Sabine Torandt och Nils Tallgren till rösträknare för mötet.

8.

Fastställande av dagordning
Dagordningen kompletterades med frågan om marknadsföring av föreningen och fastställdes därefter.

9.

Verksamhetsberättelse 2009
9:1 Verksamhetsberättelse
Föreningens ordförande, Kajsa Söderbaum, redogjorde för verksamhetsberättelsen och årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och beslutade att lägga den till handlingarna och bifoga den till protokollet

9:2 Ekonomisk redogörelse
Föreningens kassör, Annika Almstedt, redogjorde för årsredovisningen för Lärande utan gränser gällande verksamhetsåret 2009.
Årsmötet godkände årsredovisningen och beslutade att lägga den till handlingarna samt bifoga den till protokollet

9:3 Revisonsberättelse
En av föreningens revisorer, Carina Ylipää, redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna påpekade förfarandet med reseersättningar för årsmötet 2009. Styrelsen hade dock redan uppmärksammat detta på det extra styrelsemötet 20100319.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

9:4 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009
Årsmötet beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009

10.

Rapporter
10:1 NFP skolorna
Skolorna fungerar väl och standarden har höjts vad gäller materiel och lokaler. Fyra av skolorna har avslutat sista året och flertalet av de elever som gick ut har läst vidare i de statliga skolorna. Ordförande och sekreterare hade förmånen att få vara med vid avslutningsceremonin vid några av skolorna och det var en fantastisk upplevelse. Ansvarig på Saturia Office höll tal till eleverna vilket också ordförande för Lärande utan gränser gjorde.
Utbildningen numera på fyra år för att möta de nya kraven som finns från centralt håll.

10:2 Nytt avtal mellan Proshika och Lärande utan gränser
Ett nytt avtal har skrivits och undertecknats av den nya general manager för HRDC Koitta, Mustafiz Rahman och föreningens ordförande Kajsa Söderbaum. HRDC är inte längre en fristående stiftelse och Proshika får fortfarande inte ta emot bistånd, varför det var nödvändigt att skriva om avtalet. Vidare så finns det klart och tydligt angivet i avtalet vilka personer som äger rätt att disponera kontot med insamlade medel och vidare också vad som händer om någon av dessa personer slutar sin tjänst eller av andra andledningar inte längre är verksamma.

10:3 Besök i Bangladesh
Frågan har väckt om det är möjligt att Lärande utan gränser kan bidra med resa eller del av resa för styrelsemedlemmar som reser till Bangladesh och utför arbetsuppgifter för föreningens räkning.
Årsmötet beslutar att det är styrelsen som bedömer och avgör om bidrag beviljas och hur stort bidraget är, samt vilka krav och arbetsuppgifter som förväntas av styrelserepresentanten på plats i Bangladesh.

10:4 Bokprojektet
Bokprojektet har inte utvecklats som det var tänkt.
Det blir nu en CD skiva med samma innehåll som boken var tänkt att ha. Vi äger materialet på skivan och har fri kopieringsrätt till innehållet. Se verksamhetsberättelsen.

10:5 Blogg-Global Learning
Ordförande och mr Tuhin Islam lät öppna en blogg för Lärande utan gränsers räkning i december 2009, se verksamhetsberättelsen.
Årsmötet diskuterade vem/vilka som har/ska ha lösenord till bloggen och kunna gå in och redigera bloggen.
Årsmötet beslutar att uppdra åt styrelsen att diskutera frågan vidare.

11.
Motioner
Inga motioner hade inkommit.
12.
Fastställande av rambudget och verksamhetsplanÅrsmötet beslutar att fortsätta driva tio skolor i Bangladesh under 2010 samt att söka stipendier för två personer som kommer till Sverige från Bangladesh under hösten 2010
Vad gäller rambudgeten och verksamhetsplan så uppdrar årsmötet åt styrelsen att upprätta verksamhetsplan och rambudget. Ordförande ansvarar för arbetet.
13.
Val av ordförande
Kajsa Söderbaum omvaldes enhälligt till föreningens ordförande för 2010
14. Val av kassör
Annika Almstedt valdes till föreningens kassör för 2010
15. Val av medlemmar i styrelsen
Ulrika Herlin och Joacim Bergstrand omvaldes på två år och är valda till och med årsmötet 2012.
Nils Tallgren valdes till ordinarie ledamot i styrelsen på två år och är vald till och med årsmötet 2012.
16. Val av suppleanter i styrelsen
Inga val gjordes då samtliga suppleanter är valda på ytterligare ett år.
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Carina Ylipää och Tommy Johansson valdes till föreningen revisorer för 2010-04-12.
Revisorssuppleanter är styrelsens suppleanter.
18. Val av valberedning
Emma Wladimir och Joacim Bergstrand valdes till valberedning
19. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften oförändrad.
20. Övriga frågor
En fråga om framtiden hade väckts och framtidsdiskussionerna är mycket viktiga i styrelsen. Dels med tanke på att 6 av skolorna i Bangladesh är färdiga med sin utbilding av eleverna hösten 2011 och dels med tanke på att avtalen mellan skolor i Sverige och Lärande utan gränser börjar löpa ut under samma tidsperiod.
Marknadsföringen av föreningen behöver intensifieras.
Årsmötet uppdrar åt Kajsa Söderbaum, Annika Almstedt och Emma Wladimir att arbeta vidare med ett material för marknadsföring.
21.
Avslutande
Ordförande för mötet tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat
Sekreterare: Joacim Bergstrand
Justeras Ulrika Herlin, Ulrika Sandin