Plats: Röda Korsets folkhögskola, Vårberg, Stockholm
Närvarande:
Shahidul Islam, A.K.S Reza, Sadiya Akter, Shefaley Begum, Nowein Searnin, Carina Ylipää, Magnus Henell, David Saros, Ulrika Sandin, Eva Winberg, Klas Bengtz, Rolf Eriksson, Carina Bladh, Anders Sanneving, Johan Pellberg, Sabine Torandt, Ulrika Herlin, Ulla Nilsson, Annika Almstedt, Emma Wladimir, Joacim Bergstrand, Karin Söderbaum
1.
Mötets öppnande
Lärande utan gränsers ordförande Karin Söderbaum förklarade mötet för öppnat. Hon hälsade alla välkomna och ett speciellt välkomnande riktades till våra gäster från Bangladesh. Samtliga närvarande presenterade sig kort.
2.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Enligt stadgarna ska årsmötet lysas ut minst fyra veckor innan mötet. Då detta på grund av bland annat sjukdom inte låtit sig göras utlystes årsmötet endast två veckor innan mötet. Årsmötet fann dock detta vara tillräckligt den här gången.
3.
Fastställande av röstlängd
De medlemmar som har betalt sin medlemsavgift har också rösträtt. En översyn av rutiner vad gäller rapporteringen av medlemmar från Nacka gymnasiums lokalavdelning ska göras då LUG´s kassör enbart får en summa pengar för medlemsavgifterna och inte vet vilka som betalt.
4.
Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare
Till ordförande för mötet valdes
Johan Pellberg § 5 - § 10:3,
Rolf Eriksson § 10:4 -§19
Till sekreterare för mötet valdes Joacim Bergstrand
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Carina Ylipää och Emma Wladimir
Till rösträknare valdes Rolf Eriksson och Andreas Sanneving
5.

Fastställande av dagordning
Inga nya motioner har inkommit.
Årsmötet konstaterar att de rapporter som ligger under § 10 Motioner, inte är att betrakta som motioner.


Årsmötet beslutar
- att lägga dessa rapporter under en separat tilläggspunkt kallad 6b

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor
- Förslag till stadgeändringar
- Fråga om en bildbank med aktuella bilder
- Fråga om reseersättning för styrelsen och medlemmar
- Fråga om beslutsfattande i styrelsen
- Fråga om hur och vilka bidrag det finns att söka för utbyte med Bangladesh
- Fråga om kontroll av NFP skolorna och rapporteringen av kontrollen

6.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Karin Söderbaum sammanfattade den föreliggande verksamhetsberättelsen.
Årsmötet konstaterade att det är viktigt med formella styrelsebeslut när det gäller uttag av framförallt de stora bidragen till Proshika/HRDC.
Årsmötet kommenterade också att Lärande utan gränsers åtagande gentemot Proshika/HRDC är ett bidrag på minimum 25 000 SEK och år. Bidraget kan givetvis bli större beroende på ökade intäkter. Oavsett storlek på bidraget ska det gå till de ändamål som finns i kontraktet mellan Lärande utan gränser och Proshika/HRDC.

Årsmötet beslutar
- att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

Annika Almstedt, föreningens kassör presenterade den ekonomiska årsredovisningen för verksamhetsåret 2008. De skolor som betalat sin avgift i början av året finns inte med på årsredovisningen, men kommer att presenteras på hemsidan. Årsmötet beslutar - att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

6b

Rapport från NFP skolorna
Karin Söderbaum har i början av året besökt Bangladesh och Proshika/HRDC.
Hon har besökt samtliga tio skolor som drivs med medel från Lärande utan gränser, träffat lärare, träffat ansvariga i Saturia samt ansvariga på Proshikas huvudkontor. Karin sammanfattade rapporten.

Årsmötet beslutar
- att lägga rapporten till handlingarna

Rapport från extra styrelsemöte
Styrelsemötet 2008-10-24 beslutade att ändra formuleringen från årsmötet 2008-04-29 § 11:4 till LUG avsätter 15 000 kronor per år att användas till mobilitet från Bangladesh till Sverige, eller till annat som Proshika önskar.

Årsmötet beslutar
- att ändra formuleringen från årsmötet 2008-04-29 i enlighet med det extra styrelsemötets förslag samt att de pengar som inte används innevarande år ackumuleras.

7.

Revisionsberättelse
Carina Ylipää, Lärande utan gränsers revisor delade ut och föredrog revisionsberättelsen Carina kommenterade att det inte finns något formellt styrelsebeslut på uttaget av bidrag till Proshika/HRDC.

Carina föreslog ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar
- att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

8.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008

9.

Inval av nya medlemmar

Årsmötet beslutar
- att hänskjuta frågan till övriga frågor under punkten stadgeändringar

10.

Motioner
10:1 Användning av LUG´s medel utöver tilldelning till NFP skolor
Förslag har väckts om att starta en yrkesskola för flickor i Kulna, Bangladesh. Diskussion fördes om huruvida det var möjligt att söka medel från Forum Syd för detta ändamål. Om medel sökes krävs det att föreningen går in med 10 % eget kapital.
Vidare diskuterades om till exempel Bräcke skulle starta en egen lokalavdelning och driva detta som sitt projekt.

Årsmötet beslutar
- att inte arbeta vidare med frågan om att starta en yrkesskola för flickor i Kulna.

10:2 Fortbildning för engelska för lärarna på NFP skolorna.
Pilotprojekt som ska leda till en kursplan för lärare på Primary level.
Ett privat initiativ vad gäller utbildning av lärare från NFP skolorna i engelska genomfördes i juli 2008. Samma person är nu tillbaka i Bangladesh och fortsätter undervisa de berörda lärarna i engelska. Hon är där på frivillig basis och ingen kostnad belastar Lärande utan gränser.
Kostnader för material och tolk betalas av Proshika med medel de fått i bidrag från Lärande utan gränser.
Diskussion fördes om personer som i framtiden önskar arbeta med undervisning på frivillig basis i Bangladesh som representanter för Lärande utan gränser.
Önskvärt vore om information om möjligheten att åka som volontär fanns på hemsidan.

Årsmötet beslutar
- att uppmana Proshika/HRDC att kontakta Lärande utan gränser när de får eventuella förfrågningar om personer som vill undervisa på frivillig basis.
Vidare beslutar årsmötet att det endast är medlemmar i Lärande utan gränser som har ställt en förfrågan till styrelsen och fått styrelsens godkännande som kan komma ifråga.

10:3 Marknadsföring av Lärande utan gränser
Det föreligger ett stort behov av en gemensam, enkel och tydlig informationsfolder som berättar om Lärande utan gränser och dess verksamhet.
På hemsidan finns länk till Karins blogg och även bilder som kan användas för presentation av föreningen och Bangladesh.
Det fördes också en diskussion om varför informera utåt, mot företag till exempel. Vad ska vi informera om?
Har vi en tydlig vision? Barn har rätt till utbildning, vi är delaktiga i 10 NFP skolor, det är ett globalt engagemang. Det är viktigt att veta vad ens engagemang leder till.
De som besöker Bangladesh av våra medlemmar har ett ansvar att rapportera om resan till Klas Bengtz som är ansvarig för hemsidan.
Förslag och idéer som växer fram mailas till styrelsen och medlemmarna.

Årsmötet beslutar
- att uppdra åt Karin Söderbaum att ta fram ett förslag på en informationsfolder och presentera den för styrelsen.

10:4 Fler medlemmar till Lärande utan gränser?
Fler engagerade skolor i Sverige? Vår förhoppning är att bättre information utåt ska föda ett större engagemang som på sikt också leder till ett ökat medlemsantal, både vad gäller enskilda medlemmar och skolor som tecknar avtal med Lärande utan gränser.
Om någon kommer på idéer om hur vi kan bli bättre på information eller har förslag på aktiviteter för att öka medlemsantalet uppmanas dessa att kontakta styrelsen.

10:5 Bokprojekt - en presentation av Lärande utan gränser och ett läromedel.
Lärande utan gränser har kommit i kontakt med en fotograf/tolk i Bangladesh och förslag har förts fram om ett samarbete som skulle mynna ut i en bok. En bok som via bilder och texter skulle presentera Lärande utan gränser och NFP skolorna. Den här typen av skolor finns ju inte bara i Bangladesh. Boken skulle enligt förslaget utgå från "Byperspektivet" och ställa frågor om bland annat bistånd. Hur? Varför? Konsekvenser? Tanken är att trycka förslagsvis 400 exemplar i Bangladesh och sedan sälja böckerna i Sverige som ett läromedel/informationsmaterial.
Kostnaden för Lärande utan gränser blir i bästa fall tillfällig. De beräknade kostnaderna för boken är beräknade till 30 000 - 40 000 SEK.
Årsmötet ställer sig positiva till idén och önskar en förlaga som skickas till styrelsen för korrekturläsning och kommentarer.

Årsmötet beslutar
- att överlåta frågan till styrelsen

10:6 Registrering av Lärande utan gränser i Bangladesh
Förslag har lagts fram om att registrera Lärande utan gränser i Bangladesh för att eventuellt kunna underlätta arbetet.
Diskussion fördes och frågor ställdes om vilka fördelarna mer specifikt skulle vara. Tveksamhet framfördes också om hur Forum Syd ser på ett sådant förfarande.

Årsmötet beslutar
- att styrelsen återkommer i frågan då mer information om konsekvenser föreligger

10:7 Fadderskolor?
En idé för Lärande utan gränser? Förslag har förts fram om att det inom ramen för Lärande utan gränsers verksamhet ska vara möjligt att ha "egna" fadderskolor för skolor i Sverige.
Framfördes negativa synpunkter och avskräckande exempel på en sådan verksamhet.

Årsmötet beslutar
- att inte tillåta egna fadderskolor inom ramen för Lärande utan gränser för medlemsskolorna i Sverige.

10:8 Kan Lärande utan gränser samarbeta med fler organisationer än Proshika?

Årsmötet beslutar
- att samarbete i nuläget endast ska ske med Proshika/HRDC

11.
Fastställande av verksamhetsplan och rambudget
Karin Söderbaum föredrar verksamhetsplanen och rambudgeten.
Lärande utan gränser bidrar till 10 NFP skolor i dagsläget och ska inte utöka det antalet förrän verksamheten och det runt omkring svarar upp till de i avtalet fastställda kraven.
Undervisning i engelska enligt § 10:2 sker.
Bokprojektet enligt § 10:5 är en del i verksamhetsplanen.
Kontroll/uppföljning av skolorna och verksamheten kommer att bli en viktig del under resten av året(se Övriga frågor angående kontroll av NFP skolor och rapportering).
Rambudgeten innefattar ovan nämnda verksamhetsplan.

Årsmötet beslutar
- att anta ovan nämnda verksamhetsplan och rambudget
12.
Val av ordförande

Årsmötet beslutar
- att välja Karin Söderbaum till ordförande för ett år
13.
Val av kassör

Årsmötet beslutar
- att välja Annika Almstedt till kassör för ett år
14. Val av övriga medlemmar i styrelsen
Valberedningen presenterade sitt förslag av styrelsemedlemmar som ser ut som följer:

Rolf Eriksson väljs på två år och sitter till och med årsmötet 2011
Ulrika Sandin väljs på två år och sitter till och med årsmötet 2011
Erling Rask väljs på två år och sitter till och med årsmötet 2011
Andreas Thestrup väljs på två år och sitter till och med årsmötet 2011

Ulrika Herlin och Joacim Bergstrand är tidigare valda på två år och har ett år kvar på sina mandat och sitter till och med årsmötet 2010

Årsmötet beslutar
- att välja övriga medlemmar i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag
15. Val av suppleanter i styrelsen
Valberedningen presenterade sitt förslag till suppleanter i styrelsen. Förslaget ser ut som följer:

Klas Bengtz väljs på två år och sitter till och med årsmötet 2011
Emma Wladimir väljs på två år och sitter till och med årsmötet 2011
Sabine Torandt väljs på två år och sitter till och med årsmötet 2011

Klas Bengtz är också ansvarig för föreningens hemsida.

Årsmötet beslutar
- att välja suppleanter i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsmötet beslutar
- att välja Carina Ylipää och Ann-Christin Bohman till revisorer på ett år,
samt att styrelsens suppleanter väljs som revisorssuppleanter
16b. Val av valberedning

Årsmötet beslutar
- att välja Carina Ylipää och Joacim Bergstrand till valberedning inför årsmötet 2010
17. Fastställande av medlemsavgift
Förslag framfördes om att sänka medlemsavgiften till 100 kronor och år.

Årsmötet beslutade
- att bibehålla årsavgiften oförändrad, 150 kronor för vuxen och 50 kronor för studerande
18.. Övriga frågor
18:1 Förslag till stadgeändringar
Enligt stadgarna ska suppleanterna väljas i ordning och numreras.

Årsmötet beslutar
- att ändra i stadgarna så att suppleanterna inte ska väljas i ordning och numreras

Enligt stadgarna ska det hållas minst fem styrelsemöten och två medlemsmöten per år.
Årsmötet räknas som ett av medlemsmötena. Dessa kriterier är ett krav för att få vara en ideell förening. Uppslutningen på styrelsemöten och medlemsmöten är ofta dålig varför nya former för möten diskuterades.

Årsmötet beslutar
- att det ska hållas minst fem styrelsemöten och två medlemsmöten, varav årsmötet är det ena av medlemsmötena, per år samt att det är ok att hålla möten med hjälp av modern IT teknik och att dessa möten är att räkna som möten.
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att hitta formerna för dessa möten.

I stadgarna står det att en av punkterna på dagordningen för årsmötet ska vara "Inval av nya medlemmar".
Denna punkt tillkom då föreningen bildades och skulle verka som en garant för att inga organisationer/privata intressen med suspekta motiv kunde väljas in i föreningen. Förslag har lagts om att stryka denna punkt i stadgarna.

Årsmötet beslutar
- att i stadgarna stryka punkten under § 8:9 Inval av nya medlemmar

18:2 Fråga om bildbank med aktuella bilder
Frågan finnes redan besvarad då det framkommit tidigare under mötet att det på hemsidan och på Karins blogg finns bilder.

Årsmötet uppmanar återigen medlemmar som varit i Bangladesh att förse webansvarig Klas Bengtz med aktuella bilder och texter.

18:3 Fråga om reseersättning för styrelsemedlemmar och medlemmar
Det har tidigare fattats beslut på att styrelsen ska få reseersättning med billigaste färdsätt till styrelsemötena. Årsmöte är inte att betrakta som styrelsemöte varför ingen ersättning utgår till styrelsen för detta möte.
Ett förslag framfördes om att på medlemsmöten använda sig av kostnadsersättning som innebär att samtligas kostnader för resan till mötet slås ihop och delas lika mellan de som är med på mötet.

Årsmötet beslutar
- att kostnadsersättning i enlighet med förslaget ovan ska tillämpas på föreningens medlemsmöten.

18:4 Fråga om beslutsfattande i styrelsen
Styrelsemötena måste organiseras så att de stora besluten kan fattas på ett formellt och riktigt sätt. Årsmötet anser att det finns alla möjligheter att hitta dessa former.

Årsmötet beslutar - att uppdra åt styrelsen att hitta formerna för hur beslut kan fattas på ett formellt och riktigt sätt.

18:5 Fråga om hur och vilka bidrag det finns att söka för utbyte med Bangladesh

Årsmötet beslutar
- att uppdra åt Karin Söderbaum att sammanställa ett dokument över vilka möjligheter det finns att söka bidrag för utbyte med Bangladesh.
Dokumentet mailas ut till medlemmarna när det är färdigställt.

18:6 Fråga om kontroll av NFP skolorna och rapporteringen av kontrollen
Efter besök på samtliga av de skolor som Lärande utan gränser stödjer väcktes frågan om att det bör finnas någon form av kontrollfunktion av verksamheten och det runt omkring såsom lokaler, sanitära faciliteter, utrustning etc.
Kontrollfunktionen skulle vara tudelad. Dels skulle den innefatta någon form av akademisk kontroll av verksamheten samt att det blir föräldramöten, lärarfortbildning, lärarmöten etc.
Dels skulle den innefatta kontroll av byggnader och miljön runt omkring.
Kontrollfunktionen ska se till att det som finns avtalat i avtalet mellan Lärande utan gränser och Proshika/HRDC efterlevs.
Lärande utan gränser stödjer skolor och skolverksamhet och vi kan ställa krav på god kvalitet.
Karin Söderbaum har påpekat brister och Proshika har börjat åtgärda. Det finns en person på Koitta som befinns vara lämplig för uppdraget och kan åtaga sig att fungera som den kontrollant som efterfrågas. Kostnaden för denna funktion skulle vara 6 000 BdTk per månad och uppdraget skulle gälla året ut.
Diskussion fördes om huruvida Lärande utan gränser kan bestämma om Proshika ska anställa någon för detta uppdrag. Lärande utan gränser bidrar med pengar till skol- verksamhet i Bangladesh och en funktion som ovan nämnda kan ligga väl i linje med föreningens syfte. Det är dock upp till Proshika/HRDC att använda pengarna på ett sätt som de finner förenligt med avtalet.

Årsmötet finner förslaget alldeles utmärkt och viktigt.
19
Mötets avslutande
Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat
Sekreterare: Joacim Bergstrand
Justeras Carina Ylippää, Emma Wladimir