Plats: Älvstrandens bibliotek, Göteborg
Närvarande:
Annika Almstedt, Joacim Bergstrand, Ann-Christin Bohman, Fabricio Gatica, Ulrika Herlin, Tommy Johansson, Maria Lundström, Ann-Sofie Nilsson, Karin Söderbaum, Sabine Torandt, Emma Wladimir, Carina Ylipää , Ulrika Sandin
1.
LUG.s ordförande, Karin Söderbaum, förklarade mötet öppnat.
2.
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.
3.
Röstlängden fastställdes.
4.
Maria Lundström valdes till ordförande och Carina Ylipää till sekreterare för mötet. Dessa valdes dessutom till rösträknare. Ann-Sofie Nilsson och Sabine Torandt valdes till protokolljusterare.
5.
Dagordningen fastställdes med tillägg av fem övriga frågor.
6.
Verksamhetsberättelsen för 2007 upplästes av mötets ordförande.
Den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 2007 presenterades av föreningens kassör, Annika Almstedt. Den ekonomiska redogörelsen godkändes och fördes till handlingarna.
7.
Föreningens revisor, Carina Ylipää, samt revisorssuppleant, Tommy Johansson, redogjorde för hur revisionen gått till. Revisorerna har tagit del av kassaboken samt av de verifikationer (banktransaktioner) som finns. Där så är möjligt måste dessa bli tydligare, som exempel nämndes inbetalningar och bidrag där avsändaren inte uppgivits. Revisionsberättelsen godkändes och fördes till handlingarna.
8.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
9.
Inval av nya medlemmar har formellt inte skett trots att nya betalande medlemmar anslutit till föreningen. Mötet beslutade att nya medlemmar i och med årsmötet officiellt är medlemmar av Lärande Utan Gränser.
10.

Information och motioner

Kajsa informerar om LUGs NFP-skolor som från 2008 kommer att vara 10 stycken. I Proshikas regi kommer dessutom hela 1600 skolor att starta åter under detta år. Detta är mycket glädjande trots att det ändå är betydligt färre än de 22000 skolor som fanns vid början av 2000-talet.

I november 2007 hölls ett extra styrelsemöte, Kajsa läste upp protokollet. Ett nyhetsbrev på LUGs hemsida kombinerat med mejl-utskick till medlemmarna blir ett nytt initiativ, men om Klas Bengtz ska kunna arbeta med detta så måste vi andra bistå honom med nyheter.
Ulrika Herlin berättade att de på hennnes skola har en anslagstavla med nytt från Bangladesh.
Att sätta upp aktuella nyhetsbrev på våra skolor är en utmärkt idé.

Det är viktigt att få in fler unga medlemmar i föreningen. Det går att via Forum Syd söka pengar för ungdomsverksamhet. Tills vidare kan ungdomar gå med direkt i LUG.
LUGs ordförande och vice ordförande jobbar vidare med att få igång en ungdomssektion.

Mötets ordförande Maria påpekade att insamlade pengar till LUG oavkortat går till bidrag till Proshika.
Res- och logikostnader i samband med besök i Bangladesh får sökas ur olika fonder.
Engagerade medlemmar i LUG på olika skolor i Sverige kan t.ex. söka pengar från programkontoret, Olof Palme fonden, Folke Bernadotte fonden m.fl. Dessa medel kan ibland täcka även kostnaden för personer från Bangladesh som vill besöka Sverige.
Resor är självklart viktiga eftersom de ger verkliga möten mellan människor och kulturer och det är ju dessa möten som i sin tur leder till ett engagemang. Kanske kan en del av anslagen från Forum Syd gå till utbyte / resande både till och från Bangladesh.
Genom Programkontorets nya program, Athena, finns medel, för yrkesinriktade gymnasier, att söka för arbetsplatsförlagd utbildning i utvecklingsländer.

Mötet beslutade att de olika lokalföreningarna ska uppge att de är just lokalföreningar i LUG då de söker t ex stipendier.

Mötet beslutade vidare att vi innevarande år kartlägger skäl till avslag för medel vi sökt så att vi drar lärdom av detta inför framtida ansökningar.
LUGs ordförande Kajsa sade att det hos Forum Syd är både komplicerat att söka och att redogöra för använda medel.

Nacka lokalförenings motion angående förvaltningsrevision avslogs av årsmötet. LUGs storlek (litenhet) samt Forum Syds kommentar att sådan inte är nödvändig låg till grund för beslutet.
Deras motion gällande ersättning för utlägg i samband med t ex årsmöten avslogs också.

Årsmötet påminner om att det ännu bara finns ett projekt som drivs av LUG nämligen NFP-skolor i Bangladesh. De 5000 kr per år som varje bidragsgivare som skrivit avtal med Proshika skickar in är öronmärkta för just detta projekt.

Om en gäst från Proshika / Bangladesh bjuds in finansierad av LUG så måste det föregås av att personen föreslagits av Proshika samt av ett beslut från LUGs styrelse.

Sponsorers namn ska anges på hemsidan (om de inte valt att vara anonyma).

Det finns ett behov av ambassadörer / kontaktpersoner på LUG-skolorna runt om i landet. Vi uppmanades sända in namn till styrelsen (ordf. Kajsa) senast vid läsårsstart 2008. Dessa namn kommer sedan att publiceras på hemsidan.

Det finns ett stort behov av en informationsskrift om LUG. Ungdomsmedlemmen Fabricio Gatica presenterade sitt förslag till sådan samtidigt som andra cirkulerade i gruppen. Kajsa och Fabricio kommer att skissa på hur en gemensam infoskrift kan se ut. Denna informationsskrift kommer sedan att ligga digitalt så att varje lokalavdelning kan trycka upp sina egna exemplar.

En särskild mail-lista för styrelsemedlemmar och en annan för alla LUG-medlemmar ska upprättas.

11.

Verksamhetsplan och rambudget

På nästa styrelsemöte kommer verksamhetsplanen att gås igenom så det klart framgår vem som gör vad, hur det ska genomföras och vilka resurser som då står till förfogande.

Styrelsen ska ta ett formellt beslut då stora belopp lyfts från LUGs konto, t ex i samband med att bidrag till NFP-skolor skickas ner.

LUGs ordförande överlämnade i februari 2008 över 60000 SEK till NFP-skolorna.

15000 SEK per år av LUGs medel bör användas för mobilitet från Proshika / Bangladesh till Sverige

12.
Karin (Kajsa) Söderbaum valdes till ordförande (1 år)
13.
Annika Almstedt valdes till kassör (1 år)
14. Ulrika Sandin valdes till vice ordförande (1 år)
Joacim Bergstrand valdes till sekreterare (1 år)
Till övriga medlemmar i styrelsen invaldes Rolf Eriksson, Ulrika Herlin och Maria Lundström.
15. Till suppleanter i styrelsen valdes Klas Bengtz och Sabine Torandt.
Klas Bengtz är också ansvarig för LUGs hemsida.
Adjungerande (1 år) ungdomsrepresentanter är Sanna Fahlén och Eddie Pärmsten.
Till valberedning valdes Joacim Bergstrand och Carina Ylipää.
16. Ann-Christin Bohman och Carina Ylipää valdes till revisorer och Tommy Johansson valdes till revisorssuppleant (1 år vardera).
17. Medlemsavgiften fastslogs till 150kr för vuxna och 50kr för barn / ungdomar.
18.

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte kommer att hållas före vecka 44.

Nästa årsmöte blir söndagen den 22 mars 2009 i Göteborg. En mall för hur motioner till möten ska se ut kommer att skickas ut tillsammans med dagordning för mötet.

De som inte betalt in medlemsavgift för varken 2007 eller 2008 kommer att strykas ur medlemsregistret. Adresslista inklusive medlemmars telnr kommer också att uppdateras.

Maria Lundström och hennes kollegor / elever har tagit fram gåvobrev i olika prisklasser.

Visitkort för LUG med kontaktpersons / ambassadörs namn och adress och tel., LUG´s organisationsnummer, LUG´s bank-giro-nummer, LUG´s www-adress kommer ev. att tas fram.

19. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Carina Ylipää

Justeras AnnSofie Nilsson och Sabine Torandt