Plats: Älvstrandens bibliotek, Göteborg

Närvarande:
Annika Almstedt, Klas Bengtz, Joacim Bergstrand, Ann-Christin Bohman, Ulrika Herlin, Jeanine Ö Holmgren, Shahidul Islam, Maria Lundström, Eva Petersén, Cecilia Raab, Karin Söderbaum, Sabine Torandt, Carina Ylipää

1.

LUG.s ordförande, Karin Söderbaum, förklarade mötet öppnat och presenterade Mr Shahidul Islam

2.

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

3.

Röstlängden fastställdes.

4.

Maria Lundström valdes till ordförande och Klas Bengtz till sekreterare för mötet.Ann-Christin Bohman och Ulrika Herlin valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare

5.

Dagordningen fastställdes med tillägg av tre övriga frågor.

6.

Den ekonomiska redogörelsen för verksamhetsåret 2006 presenterades av föreningens kassör, Annika.
Den ekonomiska redogörelsen godkändes och lades till handlingarna.

Föreningens ordförande Kajsa föredrog Verksamhetsberättelsen.
På grund av att undervisningen i NFP-skolorna är treårig ändras den tid det ekonomiska stödet till 6 år (två 3-årsperioder) istället för de ursprungliga 5 åren.
Om någon skola som skrivit på det 5-åriga kontraktet inte har möjlighet att bidra under ett sjätte år har de möjlighet att avstå från detta.

De representerade skolorna redogjorde för det senaste årets verksamhet.
Tegelvikens skola i Kvicksund har gjort ett besök till Bangladesh under våren 2007 med ett antal ur personalen och eleverna. Skolans övriga elever skall få information om resan. Det finns även funderingar på att göra fler besök i Bangladesh. En julmarknad som kommer att vara öppen för allmänheten planeras även i år.

Hökerums skola i Ulricehamn deltog i DGR 2006 och funderar nu över hur man ska gå vidare. Man kommer att få besök av Kajsa och Shahid, och har gjort en presentation av resan för sin skola. Ev kommer man att skriva kontrakt med LUG och man hoppas på ett framtida utbyte med Bangladesh.

Wenströmska gymnasiet i Västerås skall försöka starta en internationell sektion bland sina elever. Intresse finns att göra insamlingar för att stödja föreningens skolprojekt.

Bräckegymnasiet i Göteborg har besökt Bangladesh under våren 2007. 10 elever har deltagit i skolhusbygget i Glora. Man hoppas kunna resa med elever vartannat år, och hoppas på sponsring från företag för att kunna genomföra detta. Samtliga ettor kommer att få information om resan. Man kommer även att ge information till andra skolor. En internationell förening skall bildas på skolan. Man har genomfört en loppmarknad, en utställning och gett information i samband med Öppet hus.

Törnströmska gymnasiet i Karlskrona. Här har fokus till stor del legat på ett utbyte med Sydafrika. Man söker sponsorer genom föreningar. Förhoppningsvis kan elever från stadens tre kommunala gymnasier gemensamt anordna Operation Dagsverke för Bangladesh. En internationell grupp finns bland lärarna. Information om aktuell internationell verksamhet ges via en sändlista. Elever är på väg in i gruppen.

Sundsgymnasiet i Vellinge har problem att engagera eleverna. En påskbasar har anordnats. En resa till Bangladesh under hösten 2006 avblåstes dagen före avresa på grund av det politiska läget i landet. Pengar har sökts till en ny resa.

Verksamhetsberättelsen godkändes och fördes till handlingarna.

7.

Föreningens revisor Carina redogjorde för hur revisionen gått till.
Revisorerna har tagit del av kassörens uppgifter och de banktransaktioner som skett, men inte av faktiska kvitton. Eftersom utgifterna varit få till antalet och lätta att följa upp förklarade sig årsmötet nöjt, men inför nästa år skall revisionsrutinerna skärpas.
Revisionsberättelsen godkändes och fördes till handlingarna.

8.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

9.

Mr Shahidul Islam, HRDC, presenterade verksamheten i de NFP-skolor som föreningen stöder.
Verksamheten fungerar i allt väsentligt mycket bra. En av skolorna har förlorat ett fåtal elever till en statlig skola, men läraren jobbar med att rekrytera nya elever. Eleverna får subventionerade skolkläder genom LUG och Proshika.
Genom kortare skollov och effektivare undervisning fullgörs de fem skolåren på endast tre år. Många av eleverna går vidare till högre studier.
Proshika har flera projekt för att uppmuntra eleverna till vidare studier.

10.

Rekrytering av nya medlemmar
Engagemanget, aktiviteten och de ekonomiska resurserna behöver ökas, och därför är det viktigt att vi kan locka nya medlemmar till föreningen.
Det behövs en skriftlig information vid sidan av hemsidan.
Eva Petersén från NTI-skolan i Göteborg fick i uppdrag att under hösten 2007 ta fram en broschyr som presenterar LUG och dess verksamhet. Broschyren bör ha text både på svenska och engelska. För att hålla nere föreningens utgifter bör broschyren kunna skickas i digital form och mottagaren själv stå för utskrift/kopiering.
Maria lovade kontakta Skolvärlden, Lärarnas tidning och Skolledaren för att försöka intressera dem för att publicera en artikel om föreningen.
Kajsa kontaktar Magasinet Sydasien i samma syfte. En journalist vid magasinet deltog i resan till Bangladesh med Globala resan i vintras.
Ett utskick till föreningens medlemmar med information om vad som är på gång kan lämpligen sändas per post eller via mail för att öka engagemanget.
Vi kan undersöka var det förekommer internationell verksamhet i våra närområden och försöka nå ut med information om LUG genom dessa kanaler. Sponsring
Styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att söka sponsring hos företag och föreningar.
Kajsa skriver före oktober månads utgång ett förslag till brev som kan justeras utifrån lokala förutsättningar.

Medlemsregister
Annika får i uppdrag att upprätta en medlemsregister.
Ett utskick görs med påminnelse om att betala medlemsavgiften för innevarande år.
De som ej betalat inom angiven tid stryks från medlemsregistret.

Projektdeltagande skolor skall finnas på hemsidan.
Beslöts att projektdeltagande skolor skall finnas presenterade med uppgifter om kontaktperson och med information om hur mycket respektive skola bidrar med per år.

Lokalföreningar
Beslöts att medlemsavgiften skall vara densamma per medlem oavsett lokalföreningens storlek, men att varje lokalförening äger rätt att själv besluta om man vill ha en förhöjd medlemsavgift för att finansiera egna utlägg.

Kostnader i samband med besök från Bangladesh.
En av föreningens mål är att anordna utbyten från Bangladesh. Skolor som tar del av dessa utbyten skall själva stå för de kostnader som uppstår, t ex rese- eller boendekostnader.
Vi beslutade att Kajsa skall kontakta de skolor som får besök i samband med det aktuella utbytet för att förmå dessa att bekosta resor och boende. Ev mellanskillnad skjuter LUG till från inbetalade medlemsavgifter.
I framtiden bör utgifter i samband med utbyten vara finansierade i förväg.
I samband med insamlingar till föreningens verksamhet kan vi informera om att insamlade medel går till föreningens syften. Inbetalningar till föreningen kan öronmärkas.
Projektpengar enligt avtalet med LUG går dock alltid först.

11.

Verksamhetsplanen är oförändrad från förra verksamhetsåret. Rambudgeten består av medlemsavgifterna och projektpengarna.

12.

Karin Söderbaum valdes till ordförande (1 år)

13.

Annika Almstedt valdes till kassör (1 år)

14.

Reine Svensson omvaldes (2 år)
Maria Lundström omvaldes (2 år)
Bosse Kramsjö omvaldes (1 år)
Joacim Bergstrand nyvaldes (2 år)

15.

Ulrika Herlin omvaldes som suppleant 1 (1 år)
Klas Bengtz omvaldes som suppleant 2 (1 år)
Eva Petersén nyvaldes som suppleant 3 (1 år)
Sabine Torandt nyvaldes som suppleant 4 (1 år)

16.

Carina Ylipää omvaldes som revisor (1år)
Carina Bladh omvaldes som revisor (1 år)
Tommy Johansson omvaldes som revisorssuppleant (1 år)

17.

Ann-Christin Bohman omvaldes (1 år)
Den andra platsen i valberedningen vakantsattes och styrelsen får i uppdrag att utse en ledamot.
Ulrika lovade höra sig för.

18.

Beslöts att medlemsavgiften skall vara
150 kronor för enskild medlem
50 kronor för studerande.

19.

Hemsidan
Klas Bengtz ombads fortsätta ta hand om föreningens hemsida och han önskar få material att lägga ut, t ex information om verksamhet i lokalföreningar och på skolor, resebeskrivningar.

Forum Syd
Forum Syds styrelse har rekommenderat att LUG skall väljas in som medlem vid årsmötet 12/5 2007.
Kajsa kommer att närvara. Rolf Ericsson kommer att kontaktas för att ombedjas delta.
Styrelsen får i uppdrag att handha de nomineringar som ev kan bli aktuella.
Dagordningen för årsmötet delades ut.
Medlemsavgiften på 600 kronor skall tas från LUGs medlemsavgift.

Nästa årsmöte
Nästa årsmöte förläggs till Malmö, förslagsvis tidigt i april.
Törnströmska och Sundsgymnasiets representanter ordnar arrangemanget.

20

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade Kajsa för hennes insatser för föreningen under verksamhetsåret.

Vid protokollet Klas Bengtz Justeras Ann-Christin Bohman, Ulrika Herlin