Plats: Kista gymnasium

1

Mötet öppnades av Karin Söderbaum.

 

2

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

 

3

Fastställande av röstlängd.(se deltagarförteckningen).

 

4

Mötesordförande: Reine Svensson,
Mötessekreterare: Ann-Christin Bohman
Klas Bengtz och Urban Wikström protokolljusterare tillika rösträknare.

5

Dagordningen godkändes med tillägg av samtliga motioner.

6

Verksamhetsberättelsen diskuterades. Deltagarna på årsmötet rapporterade om de olika aktiviteter som pågått sedan det konstituerande mötet. Berättelsen godkändes med vissa justeringar (se bifogad reviderad berättelse). Ekonomisk berättelse föredrogs av Karin Söderbaum. Fastställdes vilka rutiner som ska gälla.

 

7

Revisionsberättelsen presenterades och godkändes av årsmötet.

 

8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

9

Inval av nya medlemmar. Beslöts att styrelsen undersöker huruvida det är lämpligt att välja in nya medlemmar på årsmöte. Ett enklare förfaringssätt bör nog tillämpas.

 

10

Motioner. (utskickade) Klas Bengtz valdes att ansvara för hemsidan. Anders Sanneving översätter. Karin Söderbaum valdes till koordinator för LUG:s skolprojekt.
Nya motioner.
1) En lokalförening ska bestå av tio aktiva medlemmar. Bifall med ändring.
2) Bordlades för utredning av styrelsen till nästa årsmöte.
3) Godkändes att göra ett tillägg i stadgarna: Lokalförening har att informera riks- föreningen om sina projekt. I övrigt bifall. 4) Godkändes att LUG ansluter sig till nätverket Utbildning för alla.

 

11

Verksamhetsplan.
Kommande verksamhetsår diskuterades.
- LUG ska medverka i ett seminarium Kön spelar roll (Globala skolan).
- Fortsätta nätverksbygget. De olika grupperna presenterade sina planer.
Några exempel:
Bräcke arbetar med fördjupat samarbete. Ungdomar åker tillsammans med lärare för att bygga skolhus. Caféet ger 20 % av sin omsättning till Skolprojektet. Bygg-och transport programmet ger den del av vinsten på försäljning av egna produkter.
Karlskrona: Arbetar med utställning, broschyr. Löneavdrag till skolprojektet.
Eskilstuna: Konstverksamhet på dagis och skola. Vårsalong med inträde till skolprojektet, försäljning av fika och konstverk. Musikshow.
Styrelsen önskar att de olika lokala grupperna skickar in sina verksamhetsplaner och rapporter.

 

12

Val.
Ordförande: Karin Söderbaum (ett år)

 

13

Annika Almstedt valdes till kassör (ett år)

 

14

Övrig styrelse:
Reine Svensson (ett år till)
Maria Lundström ( ett år till)
Bosse Kramsjö (ett år)
Rolf Eriksson (två år)
Urban Wikström (två år)

 

15

Suppleanter: Johan Pellberg, Ulrika Herlin, Klas Bengtz ( ett år)

 

16

Revisorer: Carina Bladh och Carina Ylipää (ett år).
Revisorssuppleant: Tommy Johansson (ett år)
Valberedning: Eva Åkerman, Ann-Christin Bohman (ett år).

17

Medlemsavgifter: Beslöts att medlemsavgiften ska vara 150 kronor per år (50 kr studerande).

 

18

Övriga frågor:
Beslöts att ansöka om medlemskap i Forum Syd våren 2007. Styrelsen fick i uppdrag att göra detta.
Rolf fick i uppdrag att ansöka om medlems- skap i nätverket Utbildning för alla.
Styrelsen fick även i uppdrag att utreda möjligheten till en träff innan jul.

 

19

Mötet avslutades och Urban tackades för gott värdskap.

Vid protokollet: Ann-Christin Bohman Justeras: Klas Bengtz, Urban Wikström