1.
LUG stöder fortfarande 10 Non Formal Primary (NFP-skolor) schools i Saturia District, Manikganj, Bangladesh.
Elever i 6 skolor avslutade sin utbildning (efter klass 4) i december 2010. Elevantalet i dessa klasser var mellan 20-30 elever. Avslutningen firades på Koitta som både friluftsdag för samtliga elever och lärare samt  med utdelning av betyg, premier och en trädplanta till varje elev.
Rapporter från skolverksamheten finns i 2 rapporter från 2010, från april och december. Rapporterna är gjorda av Kajsa Söderbaum, ordförande i LUG och Tuhin Islam. Båda rapporterna finns på hemsidan (www.globallearning.se).
Skolverksamheten har i huvudsak fungerat bra. Dock ser vi fortfarande vissa avhopp av elever p.g.a. närmare till annan skola, läromedel som inte kommit i tid till skolan, försörjning.
Fyra lärare slutade i december p.g.a. familjeskäl, ny utbildning, flyttning till annan ort.

2.
Mrs Gita Rani Sarker slutade sin anställning på HRDC, Koitta, i maj. Hon arbetade som ekonom och var en av dem som signerade NFP-kontot På banken i Bangladesh. Enl. ekonomiskt avtal fick kontot då frysas tills ny signerare kunde utses.
I december , vid ett möte ang. skolornas finansiering, bestämdes att 3 personer skulle underteckna vid uttag från kontot - general manager på HRDC Koitta, ekonom på Koitta, och administrativt ansvarig för NFP-skolorna. Skulle en av dessa sluta sin anställning får de 2 övriga signera tills en ny person utsetts. LUG ska omedelbart informeras  om denna situation uppstår. Se f.ö.” Account agreement” daterat 2010-12-06, på hemsidan.

3.
Ett nytt appendix, daterat 2010-12-06, till tidigare samarbetsavtal, ”Agreement – Project: Support for drop out schools”, daterat 2009-12-09, har skrivits. Se hemsidan.
4.
Boken med fotografier och text av Tuhin Islam är översatt till svenska och den engelska texten är redigerad. Diskussion har förts i styrelsen om boken ska finnas som länk från hemsidan eller på CD till försäljning. Beslut kommer att fattas om detta under 2011.

5.
LUG har beslutat att ta emot 2 gäster från Bangladesh, nämligen Mr Shaheen Amidul Islam, administratör för NFP-skolorna, och Mrs Farida Begum, lärare på NFP-skolan i Kandapara. Varje år sätts 15.000:- undan av LUGs pengar för att kunna finansiera besök från Bangladesh i första hand. Besökarna kommer under september 2011 under 14 dagar och ska besöka olika skolor, framför allt klass 1-6 i grundskolan.

6.
Vi har haft 4 styrelsemöten under året plus 2 s.k. mailmöten. Viktiga punkter har varit och är –  hur åstadkommer vi ökning av medlemsantal, fler finansiärer, marknadsföring av och information om LUG, förlängda kontrakt med nuvarande finansiärer…..

7.
Ordförande i LUG, har varit i Bangladesh under november och december för att följa upp verksamheten. Under denna tid gjordes nya överenskommelser ang. finansiella avtal och samarbetsavtal (se punkt 2-3) samt besök på samtliga skolor (se punkt 1).
Det är intressant och viktigt att se och delta i skolverksamheten och att träffa samtliga lärare och elever. Det är mycket uppskattat från båda håll och kan tillföra LUGs arbete i Sverige en hel del i form av aktuell information m.m.

8.
I mars anställdes en s.k. Academical Supervisor, Mr Harun. Han besöker skolorna regelbundet och ofta. Han deltar i undervisningen, ger råd och tips till lärarna och deltar i fortbildning av lärarna. Han är mycket uppskattad av både lärare och elever. Att besöka 10 skolor är en lite drygt en halvtidstjänst för Mr Harun och det är önskvärt med fler skolor för att hans arbete och kunskaper ska kunna nyttjas till fullo. Hans lön betalas av LUGs bidrag till NFP-skolorna enl. en överenskommelse från 2009.

9.
Mr Fazlul Haque kvarstår som Logistical Supervisor, enl. beslut från 2009. Han besöker skolorna regelbundet och rapporterar till LUG i Sverige. Han har också översyn av skolmiljön m.m. Hans engelska är betydligt bättre än Mr Haruns och han är mer objektiv då han inte är direkt involverad i skolverksamheten på samma sätt. Hans lön betalas ut årsvis och bekostas av LUG direkt.

10.
En flicka i 6-7 års åldern, som går i skolan i Burundi i andra klass, har ett svårt handikapp i form av 2 s.k. klumpfötter. Hon har mycket svårt att gå och får bäras när det är lite längre att gå. Hon är mycket duktig i skolan. Hennes familj är mycket fattig, äger ingen jord eller egen bostad. Som flicka och så handikappad är flickan framtid mycket, mycket osäker. Undertecknad träffade flickan och familjen i december tillsammans med Tuhin och lovade att undersöka möjligheter att hjälpa flickan genom att ta reda på vad som kunde göras medicinskt (operation?) och hur det kunde lösas ekonomiskt.

11.
Flera skolor i Norrland har donerat drygt 30.000 SEK till LUG efter vistelse i Bangladesh med Globala Skolan. Vilka skolor syns på hemsidan.

12.
Situationen inom Proshika, vår samarbetspartner, är fortfarande kritisk och något kaotisk. Organisationen har fått minska på sitt engagemang inom olika projekt. HRDC i Koitta fungerar bra och är en bra inkomstkälla. Dock påverkas inte NFP-skolorna , som LUG stöder, av detta och vi har beslutat att fortsätta samarbetet.

Göteborg 2011-03-21


Kajsa Söderbaum,
Ordförande i Lärande Utan Gränser
(LUG) /Global Learning