1. LUG stöder nu 10 NFP-skolor i byarna, Kanda Para, Janna, Railla, Golora (2 skolor), Bahir Kamta, Goyaria, Par Tilli, Alinagar, Borundi. Totalt finns 225 elever (februari 2009) i samtliga skolor. Samtliga skolor ligger i Saturia District, vilket innebär i trakten mellan Koitta och Manikganj.
En lärare, Shahanaj Pervin, har undervisning i 2 skolor, i Janna och Railla.
Eleverna i skolorna i Golora (1 skola; lärare Shila Akter), Kanda Para, Borundi och Janna avslutar sin utbildning i december 2009. De har alltså gått i skolan i 3 år eller 4 akademiska år á 9 månader.
I övriga skolor går eleverna sitt andra år.
Ett visst avhopp från skolorna konstateras.
Alla skolor har dock inte haft 30 elever från början.
Avhoppen beror på övergång till andra skolor, bristande motivation och behov av hjälp i familjens jordbruk.
Skolorna har haft bristande "supervision" från Saturia Office under året vilket bl.a. har lett till dåligt underhåll av skolbyggnader, för sena leveranser av läroböcker, väldigt få eller inga föräldramöten.
Anledningen till Proshikas något dåliga övergripande ansvar för skolorna bottnar i en osäker situation på Proshika generellt med många som slutar, dålig ekonomi, uteblivna löner m.m.
En ny regering i landet från 18/12 2008, Awami Leaque, kan möjligen förbättra Proshikas ekonomiska situation med bättre arbetsdisciplin som följd. (F.ö. se rapport från NFP-skolorna som upprättats januari 2009 av ordförande vid besök i Bangladesh under januari och februari 2009.)

2. Sommaren 2008 var en lärare, Ann-Sofie Nilsson, från Bräckegymnasiet i Bangladesh och bodde på HRDCs konferenscenter, Koitta.
Hon var där under 4 veckor och fortbildade NFP-lärarna i engelska. Hon undervisade 3 timmar per dag, 5 dagar per vecka i 4 veckor.
Utbildningen var mycket uppskattad och välbehövlig.
Lärarna ska undervisa i engelska från och med år 2.
De har dåliga grunder. I deras fortbildning ingick också pedagogiska metoder vid inlärning av ett språk. Detta genomfördes helt utan kostnad för LUG.

3. Lärare och elever från flera svenska skolor har besökt Bangladesh och NFP-skolorna under året bl.a. Sundsgymnasiet i Vellinge, Hökerumskolan i Ulricehamn, Ringbergsgymnasiet i Växjö och Bräckegymnasiet i Göteborg.
Samtliga dessa skolor stöder NFP-skolorna finansiellt.
Besöken är uppskattade och viktiga och tillför skolorna något extra i form av visat intresse och delade erfarenheter och ibland också olika undervisningsmaterial.
Det är också viktigt som form av rapportering till LUG. LUG-representanter som besöker Bangladesh och HRDC har naturligtvis som uppgift att även besöka skolorna eller några av dem.

4. I februari 2008 överlämnades 60.000 SEK från LUG till HRDC / Proshika.
Flera skolor har bidragit till stort ekonomiskt stöd till NFP-skolorna under 2008 bl.a. Tegelvikskolan i Eskilstuna , Uppegårdskolan i Ekerö , Öppna Programmet vid Uddevalla gymnasium och Sundsgymnasiet i Vellinge. (se årsredovisning för 2008)
Det extra tillskottet bidrog till att en större summa, 124.000 SEK , kunde tas ut från LUGs konto i december 2008 och överlämnas till HRDC / Proshika i början på januari 2009 vid ordförandens besök i Bangladesh.
Övriga skolor som bidragit under året är:
Hökerumskolan i Ulricehamn,
Gustavlundskolan i Växjö,
De Geer Gymnasiet i Norrköping,
Wenströmska gymnasiet i Västerås,
Ringbergskolan i Växjö,
Törnströmska gymnasiet i Karlskrona och
Kvicksundskolan
Lions i Vellinge,
Forbo Flooring,
Fastighets AB Uddevalla,
Amiralitetskretsen i Karlskrona
och 4 privatpersoner har bidragit med sammanlagt 21.200 SEK. Nackagymnasiet i Nacka och Bräckegymnasiet i Göteborg har betalat in sitt bidrag för 2008 i januari 2009.
På Global Learnings / HRDC / Proshikas konto i Bangladesh finns nu Tk 620835 (ca 77600 SEK) exkl. de överlämnade 124.000 SEK. (Se, Balance Sheet 2006-2008, i rapport över NFP-skolorna upprättad Januari 2009.)

5. Skolbyggnaden i Golora som elever från Bräckegymnasiet byggde tillsammans med lokala hantverkare fungerar bra förutom det lilla biblioteket, som varken lärare eller elever får tillgång till.
Biblioteket annekteras av den familj som donerade marken för skolhuset. Ansvariga på Saturia Office kommer att undersöka detta.

6. Extra styrelsemöte hölls 24/10 på Tegelvikskolan i Eskilstuna. Det var få närvarande från styrelsen, vilket innebär färre synpunkter och sämre beslutsunderlag.
I protokollet från mötet är medlemmarna i styrelsen inte fullständigt angivna, vilket beror på oklarheter i protokollet från föregående årsmöte 2008.
Ulrika Sandin, Uppegårdskolan, Ekerö är vice ordförande (vald på 1 år) och Joacim Bergstrand, Hökerumskolan, Ulricehamn är sekreterare (vald på 2 år).

7. Aktiviteten i LUG i Sverige är låg i vissa avseenden vad gäller medlemskap, informationsspridning om föreningen, framtida aktiviteter m.m. Diskussioner kring detta har förts vid föregåenden årsmöten och under det extra styrelsemötet i oktober men arbetet behöver intensifieras.

8. LUG har 81 medlemmar enl. medlemsförteckningen. Några fler medlemmar, som inte är registrerade på medlemsförteckningen, finns från Nacka lokalförening. 25 personer har betalt medlemsavgift.

Göteborg 28-02-2009

Karin Söderbaum,
Ordförande Lärande utan Gränser